Varför filter

Luften omkring oss blir allt smutsigare och det ställer högre krav på vår inomhusluft.
Vi i Sverige ligger i framkant när det gäller ventilation. Idag har nästa alla anläggningar
någon form av luftfilter i både till och frånluft.

Med tanke på att luftfilter är en produkt som regelbundet  bör bytas så är det viktigt att man väljer rätt typ av filter.

Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft.

Luftföroreningar
Luftföroreningar är gaser och partiklar som har negativ påverkan på människan och miljön.
I dessa föroreningar är vi intresserade av antal partiklar och deras storlek.
Luftföroreningar kan göra människor sjuka. De bidrar även till nedsmutsning, växtskador,
övergödning, korrosion och klimatförändringar.

Viktigt när det gäller partiklar är att de föroreningar som är små, mindre än
1 µm (1/1000mm), har väldigt långsam fallhastighet. Det gör att de kan
färdas väldigt långt. Vilket betyder att de föroreningar som vi hittar här i
Sverige mycket väl kan komma utanför våra gränser.     

Människan
Det finns flera undersökningar som visar samband mellan luftkvalité och människors hälsa. Vi spenderar mer och mer tid inomhus. Vi får i oss ungefär 25 000 liter luft varje dag. Därför är det viktigt med bra inomhusmiljö.

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör sig mera och har en snabbare andning
samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.  Barns lungor, hjärnor och inre organ växer snabbt under de första levnadsåren, vilket gör dem extra känsliga för hälsoeffekter. Även barns immunsystem är under utveckling och därför drabbas barn ofta av infektioner i luftvägarna. Dessutom är barn olika känsliga och kan reagera olika starkt då de vistas i miljöer med förorenad luft. Ca 40% av alla barn har problem med astma eller allergi